บ้านดอยงาม

Doi Ngam

ชุมชนบ้านดอยงาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 15 ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย บ้านดอยงามได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 โดยที่ชาวบ้านย้ายมาจากบ้านดอยตุง มาตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่โดยการนำของนายลอกอ แซตุกู่ ตอนแรกมีหมู่บ้านมาตังด้วยประมาณ 5-6 หลังคาเรือน ต่อมาย้ายเข้ามาสมทบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ พ.ศ. 2541 ได้เสนอเป็นหมู่บ้านทางการชื่อว่าบ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 พอแยกเป็นหมู่บ้านเสร็จได้แต่งตั้งทางอำเภอแม่สรวยได้แต่งตั้ง นายอาก๋อง อาหงิ่ เป็นผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยงาม หมู่ที่ 15 และได้ดำรงตำแหน่งครบ 5 ปีได้ทำการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ คือ นายนพดล แลยิ ผู้ใหญ่บ้านบ้านดอยงามคนปัจจุบัน อายุชุมชน 31 ปี

หมู่บ้านดอยงาม

เป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่ ก่อตั้งมานานมีประวัติความเป็นมาและมีบรรพบุรุษที่ได้มอบมรดกในหลายด้านๆไว้ให้  ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง  สามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  มีความร่วมมือร่วมใจกัน  มีประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม

ด้วยลักษณะภูมิประเทศของชุมชนบ้านดอยงามมีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งดิน นำ้ อากาศ  รวมทั้งชุมชนยังมีความเข้มแข็ง ประกอบการเกษตรที่มีแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน ไม่ทำลายทรัพยากรที่มีอยู่ ทำให้ความเป็นอยู่ของหมู่บ้านดอยงามนั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ชุมชนบ้านดอยงาม ประกอบอาชีพเกษตรกรรม สวนผลไม้เมืสองหนาว เช่น เชอรี่ พลัม พลับ บ๊วย ลูกท้อ นาข้าวแบบขั้นบันได กาแฟและที่ขาดไม้ได้และขึ้นชื่อในชุมชนบ้านดอยงามนั้นคือการผลิตชา 1,000 ปี เป็นชาของท้องถิ่น ต้นชาแม่ 103 (ชาอัสสัม) ที่ปลูกแบบอินทรีย์ปราศจากสารเคมี ปลูกรวมกันแบบผสมผสาน   ใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และสภาพภูมิประเทส ภูมิอากาศที่เหมาะสมทำให้ได้ผลิตผลคุณภาพดี

 

เมื่อท่านมาชุมชนบ้านดอยงามท่านจะได้พอกับ

  • วิธีการชงชาที่หอม หวานแบบธรรมชาติ ที่มีคุณภาพดี การแบ่งปันความรู้ด้านการปลูก การเก็บ รวมทั้งการผลิตชาขาว ชาต้นแม่ 103 ชาเขียว (ชาอัสสัม) ที่มีคุณภาพมีรางวัลการรันตีจากประเทศญี่ปุ่น ที่ขึ้นชื่อด้านการชงและดื่มชาต้นแบบของโลก
  • การแสดงการละเล่นและเครื่องดนตรีพื้นบ้าน วิถีชีวิต
  • นอนชมดาว ณ จุดชมดาวบ้านดอยงาม ในช่วงที่มีฝนดาวตกนั้นสวยงามเป็นพิเศษ
  • ออกเดินป่าชมนำ้ตกและถ้ำบ้านดอยงาม ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยดอกไม้ป่า สัตว์ แมลงที่มีในพื้นที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น

สนใจเข้าชมและพักที่ชุมชนบ้านดอยงาม ติดต่อได้ที่

นายมานพ  เมอแล        โทรศัพท์ 084-481-4140 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15   ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
นายไพรวัลย์  อาหงี่      โทรศัพท์ 081-179-8042 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อหมู่ที่ 15 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180

ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวตำบลท่าก๊อ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 57180
โทรศัพท์ 053-724-217 ต่อ 113 (งานประชาสัมพันธ์)